Raamatukogu privaatsuspoliitika Raamatukogu privaatsuspoliitika Oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole Raamatukogu privaatsuspoliitika
01.06 - 31.08 Viimsi Raamatukogu E - R 10 - 18,
L, P SULETUD

Prangli harukogu E - N 10 - 16
Püünsi harukogu E - R 9:00 - 16:30
Lõuna 11:30 – 12:00

Randvere harukogu E – R 9:00 – 16:30
Lõuna 11:30 – 12:00


Viimsi raamatukogu on 20. augustil pühadeks SULETUD!

Töötajate korralise puhkuse tõttu on
Prangli harukogu lugejatele suletud perioodil 01.08-29.08;
Püünsi harukogu lugejatele suletud perioodil 01.07-28.07 ja
Randvere harukogu lugejatele suletud perioodil 08.07-04.08.
E-kataloog    registreeru lugejaks siin

Raamatukogu privaatsuspoliitika

Viimsi Raamatukogu privaatsuspoliitika

1. Isikuandmed, nende töötlemise eesmärk ja ulatus
1.1. Isikuandmete töötlemine Viimsi Raamatukogus (edaspidi raamatukogu) on kõik
isikuandmetega tehtavad toimingud, välja arvatud toimingud juriidiliste isikute
andmetega ning isikuandmete töötlemine veebilehtedel, millele raamatukogu veebilehel
viidatakse (välislingid).
1.2. Raamatukogu töötleb isikuandmeid rahvaraamatukogu seadusest tulenevate
ülesannete ja kohustuste täitmiseks, teenuste osutamiseks ja sõlmitud lepingute
täitmiseks.
1.3. Raamatukogu töötleb isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik isikuandmete töötlemise
eesmärkide saavutamiseks, järgides isikuandmete kaitse seadust.

2. Isikuandmete kasutamine lugejateeninduses
2.1 Lugejaks registreerimine on reguleeritud Viimsi Raamatukogu kasutamise eeskirjaga.
2.2.Lugejaks registreerimisel esitab isik ja alla 16-aastase isiku puhul kojulaenamise
õiguse saamiseks lapsevanem või seaduslik esindaja alljärgnevad andmed:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) isikukood või isikukoodi puudumisel sünniaeg;
3) elukoht (postiaadress);
4) telefoninumber;
5) e-posti aadress.
2.3. Lugejaks registreeritakse kehtiva isikutunnistuse (ID-kaardi) või mõne muu isikut
tõendava dokumendi alusel.
2.4. Lugeja ja alla 16-aastase isiku puhul tema vanema või eestkostja elukoha andmeid
kontrollitakse Eesti rahvastikuregistrist.
2.5. Kui lugeja elukohaandmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse või kui tal puudub
püsiv elukoht Eestis, võib raamatukogu lugejalt nõuda teavikute koju laenamiseks
tagatist.
2.6. Raamatukogu töötleb olenevalt teenusest ja teenusekasutaja valikutest järgmisi
andmeid:
1) andmed isiku tuvastamiseks: lugejakaardi number, ID-kaardi number, elamisloakaardi
number;
2) elektroonilistes andmebaasides loodud kontode andmed ning andmed, mis salvestuvad
kontodele sisse logides ja sealseid funktsioone kasutades, sh kasutaja poolt salvestatud
kirjed, otsingud jms andmed;

3) suhtlusandmed, sh päringute andmed, tagasiside ja kaebuste sisu, mis on edastatud

e-postiga, kirjaga, sotsiaalmeedias, veebilehel olevate vormide ja võimaluste (nt Skype,
chat) kaudu või telefoni teel;
4) andmed teenuste kasutamise ja kasutamisega rahulolu kohta;
5) seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks kogutavad andmed, sh andmed tekkinud
tasu kohta viivitatud aja eest, ettekirjutuse, leppetrahvi jms kotha;
6) andmed lugemisprogrammides, kirjutus- ja joonistusvõistlustel jm üritustel osalemise
kohta, sh tunnustused ja võidetud auhinnad;
7) kujutised fotodel või videotes, mis on salvestatud raamatukogus toimunud või
raamatukogu poolt korraldatud või kaaskorraldatud või osaletud avalikel üritustel ja/või
turvakaameratega;
8) andmed raamatukogu kasutamise eeskirja, raamatukogu sisekorra, erinevate
raamatukogu teenuste kasutamiseeskirjade rikkumiste kohta;
2.7. Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
1) lugeja tuvastamiseks;
2) avalike teenuste osutamiseks, sh andmebaaside ning raamatukogu seadmete ja
vahendite kasutamise võimaldamiseks ning kasutajate kontode haldamiseks,
infopäringutele vastamiseks ja broneeringute haldamiseks, teavikute tagastamistähtpäeva
möödumisel meeldetuletuste ja vajadusel ettekirjutuste saatmiseks ning võlgnevuste
sissenõudmiseks, kaebuste ja otsuste vaidlustamise lahendamiseks;
3) andmete statistiliseks analüüsiks, sh riigile ja vallale esitamiseks, teenuste kvaliteedi
tagamiseks ja tõstmiseks ning teenuste arendamiseks;
4) raamatukogu territooriumil sisekorra tagamiseks, raamatukogu vara väärkasutamise
ennetamiseks ja kaitsmiseks, töötajate ja teiste teenusekasutajate turvalisuse tagamiseks.
2.8. Teenusekasutajate nõusolekul töödeldakse andmeid raamatukogu poolt pakutavate
teenuste tutvustamiseks ja reklaamimiseks, sh uudiskirjade saatmiseks, kampaaniate ja
auhinnamängude läbiviimiseks, võitjate teavitamiseks võidust, sh raamatukogu veebilehel
ja sotsiaalmeedias, ja auhinna üleandmiseks võitjatele. Alla 14-aastased isikud võivad
osaleda erinevates kampaaniates, auhinnamängudes jms vanema või seadusliku esindaja
nõusolekul.
2.9. Eelpool loetletud isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides oleva ülesande
täitmiseks, sõlmitud lepingu täitmiseks või ettevalmistamiseks, seadustest tulenevate
kohustuste täitmiseks, muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
ametiasutuste, sh õiguskaitseorganite, kohtutäiturite või kohtute nõudmisel, raamatukogu
õigustatud huvide kaitsmiseks, sh töötajate turvalisuse tagamiseks.

3. Raamatukogu veebilehe kasutajate isikuandmed
3.1. Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas
käesolevate privaatsustingimustega.

3.2. Raamatukogu kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid
järgnevalt kirjeldatud viisidel:
1) kasutaja e-posti aadress – kasutaja liitumisel meililistiga;
2) veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi abil.
3.3. Raamatukogu kasutab:
1) isikuandmeid kasutaja e-posti aadressile uudiskirja saatmiseks, kuid seda vaid kasutaja
eelneval nõusolekul;
2) veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parandamiseks ja
fektiivsemaks turundamiseks.
3.4. Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, saates meili
aadressile .
3.5. Isikuandmete edastamine kolmandale isikule, kes on raamatukogu koostööpartner,
kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub raamatukogu kasutajale
teenuseid. Kolmandad isikud pakuvad e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
veebilehe majutust, veebilehe kasutusstatistika analüüsi.
3.6. Veebilehel www.viimsiraamatukogu.ee kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada
parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.
Kasutades meie veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega.

4. Raamatukogu töötajate, tööle kandideerijate, vabatahtlike ja praktikantide
isikuandmed
4.1.Raamatukogu töötleb töölepinguliste töötajate ja võlaõiguslepinguliste isikute, tööle
või praktikale kandideerijate, praktikantide ja vabatahtlike isikuandmeid.
4.2. Raamatukogu töötleb lepingu sõlmimiseks, töölepingu seadusest jt seadustest ning
õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, raamatukogu sisekorralduse reeglitest
kinnipidamise jälgimiseks ja raamatukogu õigustatud huvi kaitsmiseks, järgmisi
isikuandmeid:
1) andmed isiku tuvastamiseks, sh nimi, isikukood, sünnikuupäev, ID-kaardi number;
2) kontaktandmed, sh postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber;
3) perekonna andmed, sh ülalpeetavate nimed ja isikukoodid;
4) finantsandmed, sh pangakonto number, palga ja toetuste suurus jm seotud andmed;
5) töö asukoht;
6) ameti- või õppealased andmed, sh info hariduse ja/või eelnevate töökohtade kohta ning
muu info, mis on kirjas CV-s, motivatsioonikirjas ning ilmneb töövestluse käigus või
soovitajaga vestlemise käigus;
7) tööalased andmed, sh ametikoht, töö- ja puhkeaeg ning puhkused, koolituste ja
lähetuste info, katseajavestluste jms kokkuvõtted, info töötulemuste kohta;

8) info, mis saadakse elektrooniliste vahenditega, sh uksekaartide kasutamisel;
9) kujutised fotodel ja videotes, mis on salvestatud raamatukogus toimunud või
raamatukogu poolt korraldatud või kaaskorraldatud või osaletud avalikel üritustel ja/või
turvakaameratega;
10) kujutis, nimi jm raamatukogu veebilehel ja siseveebis;
11) IT-süsteemide kasutamise logid;
12) andmed töölepingu rikkumiste kohta;
13) eriliigilised isikuandmed, sh andmed tervise kohta, nt tervise- ja haiguspäevade info,
tervisekontrolli tulemused, info töövõimetuse, raseduse ja joobeseisundi kohta.
4.3. Muud isikuandmete töötlemised, mis ei tule seadustest jm õigusaktidest ning
lepingust, nt soovituskirja kirjutamine, teostab raamatukogu isiku nõusolekul.

5. Isikuandmete säilitamine
5.1. Registreeritud lugeja isikuandmeid säilitatakse lugeja õiguste kehtivuse aja jooksul,
mis on kolm aastat.
5.2. Eraisikutega peetud kirjavahetust, mida ei registreerita dokumendiregistris ning
olulisemad infopäringud ja nende vastused, säilitatakse kahe kalendriaasta jooksul.
Nendes sisalduvad isikuandmed jäävad konfidentsiaalseks.
5.3. Raamatukogunduslikul eesmärgil kogutud andmed säilitatakse alatiseks.
5.4. Kõik säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad kustutamisele või hävitamisele.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele
6. 1. Raamatukogu ei avalda lugejate andmeid ega muud juurdepääsupiiranguga teavet
kolmandale poolele, välja arvatud juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev kohustus
(näiteks kohtu või kohtueelse menetleja nõudel) või põhjendatud vajadus.
6.2. Eraisikutega peetava kirjavahetuse juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku
teabe seaduse §-s 35. Juurdepääsupiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaadatakse
üle, kas küsitud dokumendi saab väljastada ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult.
6.3. Raamatukogunduslikul eesmärgil kogutud andmed avaldatakse raamatukogu avalikes
andmekogudes eelnevalt nõusolekut küsimata.
6.4. Koju laenutatud tagastamata teaviku või muu vara rikkumisega tekitatud kahju
tähtajaks hüvitamata jätmise korral on raamatukogul õigus võlgnevuse sissenõudmise
eesmärgil edastada isikuandmed inkassoteenust osutavale juriidilisele isikule.

7. Isiku õigused seoses oma andmetega
7.1.Teil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me Teie kohta kogume.
7.2. Teil on õigus nõuda ebaõigete andmete eemaldamist või uuendamist.
7.3. Teil on õigus loobuda otsepostitustest.

7.4. Soovi korral võite nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete
kustutamist, milleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.
Raamatukogu jätab tehtud taotluse rahuldamata, kui Teie nõue on põhjendamatu või
taotluse rahuldamata jätmise alused tulenevad seadusest.
7.5. Oma õiguste kaitseks on Teil võimalik pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või
kohtu poole.

Soovid kursis olla raamatukogus toimuvaga? Liitu uudiskirjaga

Kasutajatele
Lugejaks registreerimine, laenutamine, pikendamine, viivis, tagastuskast, tasulised teenused, raamatukogudevaheline laenutus, interneti ja WiFi kasutamine, erivajadustega lugeja


Veebilehe privaatsuspoliitika

Raamatukogust
Dokumendid, ajalugu, statistika, kogud, raamatukogu nõukogu

Harukogud
Prangli harukogu
Püünsi harukogu
Randvere harukogu

Lingikogu
Andmebaasid, lugemissoovitused,
lastele, E-kataloog

Sotsiaalmeedias

Kontaktandmed
Viimsi Raamatukogu
Registrikood: 75021706
Randvere tee 9
Haabneeme alevik
74001 Viimsi
Telefon 56882673
Lasteteenindus 54004033

Kodulehtede tegemine aara.ee

Raamatukogu privaatsuspoliitika

Raamatukogu privaatsuspoliitika

Viimsi Raamatukogu privaatsuspoliitika 1 Isikuandmed, nende töötlemise eesmärk ja ulatus 1

Raamatukogu privaatsuspoliitika

www.viimsiraamatukogu.ee © 2023 Viimsi Raamatukogu »