Aastad 2011-2017 Aastad 2011-2017 Kahjuks on see ümberkorraldus lühiajaline leevendus raamatukogu ruumiprobleemile Aastad 2011-2017
LAHTIOLEKUAJAD
Viimsi Raamatukogu KONTAKTIVABA laenutus kuni 30. aprillini
Prangli harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini
Püünsi harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini
Randvere harukogu Kontaktivaba laenutus kuni 30. aprillini


   E-kataloog RIKS, registreeru lugejaks siin

Aastad 2011-2017

2011. aasta ei toonud Viimsi raamatukogu jaoks hüppelist arengut. Tegeleti teeninduskorralduse parandamisega ja kogude korrastamisega: lõpetati teavikute inventuur, täpsustati teadmiskirjanduse liigitust. Prangli raamatukogus jätkati teavikute sisestamist e-kataloogi ning fondi puhastamist sisult vananenud ja suurema nõudluseta kirjandusest. Raamatukogu eelarvet suurendati 3% (vahe majanduslanguse-eelse eelarveaastaga 2009 oli –7%). Kahjuks ei võimaldanud eelarve väike kasv tõsta teavikute komplekteerimissummat. Sellest vajalikum oli investeerida töökeskkonda ja osta Viimsi raamatukokku jahutusseadmed, et suvise kuumalaine ajal tagada nõuetele vastav sisetemperatuur. Prangli raamatukogule paigaldati uued aknad. Viimsi raamatukogus kahanes peaaegu neljandiku võrra arvutitöökohtade kasutamine, kuna paljudel oli arvuti kodus olemas või tuldi raamatukogusse oma sülearvutiga. Mõnevõrra (4%) suurenes registreeritud lugejate arv. Kuna ka piirkonna elanike arv kasvas, siis sarnaselt 2010. aastaga kasutas Viimsi raamatukogude teenuseid iga kuues valla elanik. Laste osakaal kõigi registreeritud lugejate seas ei muutunud. Endiselt laenati Viimsi raamatukogust kõige enam ilu- ja lastekirjandust ning Pranglil enam perioodikaväljaandeid.

2012. aastal tegeldi peamiselt raamatukogu nähtavamaks muutmise ning reklaamimisega vallas ja internetis. Raamatukogule loodi Facebooki konto, täiustati kodulehekülge ning lisati Vikipeediasse raamatukogu ajaloo lühiülevaade. Töö tulemuslikumaks muutmiseks viidi 2012. aastal läbi põhjalik raamatukoguteenuse kvaliteedi uuring nii Viimsi kui Prangli raamatukogus, selle analüüsi tulemusena alustati sama  aasta lõpus raamatukogu arengukava koostamisega.

Uue ettevõtmisena alustas 2012. aastal laste suvine võistulugemine, millest osavõtjate arv igal suvel kasvas ja muutus lastele oodatud sündmuseks.

Viimsi raamatukogu 2013. aasta olulisimaks sündmuseks oli Randvere haruraamatukogu avamine Randvere uues koolimajas, mis parandas Viimsi valla ja eriti Randvere küla elanike juurdepääsu raamatukoguteenustele. Seoses Viimsi valla raske majandusliku olukorraga vähenes raamatukogu eelarve taas, seekord 4,3%. Kõige enam kannatas eelarvekärbete tõttu uute teavikute hankimine.

Tavapäraste raamatukoguürituste kõrval korraldati jutu- ning joonistusvõistlus „Raamat ja mina aastal 2063“ ning fotokonkurss „Hetki raamatuga“.

2014. aasta oli Viimsi raamatukogule üle ootuste hea. Lugejateenindus intensiivistus (lugejate, külastuste ja laenutuste näitarvud kasvasid). Märgatavalt paranes raamatukogude finantsmajanduslik olukord, mille tulemusel sai pärast masuaegset kärbet tõsta raamatukogutöötajate palka ja kasvatada Viimsi raamatukogu koosseisu ühe töötaja võrra. Vahetati välja kõik tehniliselt ja moraalselt vananenud arvutid töökohtadel ja avalikus internetipunktis, osteti multifunktsionaalne printer, sülearvuti, dataprojektor, fotoaparaat ja muusikatoa seadmed (televiisor, CD-, DVD- jms mängijad). Paigaldati lisavalgustus Viimsi raamatukogu lugemissaalis, laenutusruumis ja lastenurgas. Eritellimusena  soetati suur teavikute tagastuskast. Osteti mitmesugust inventari nii Viimsi, Randvere kui ka Prangli raamatukogusse (riiulid, toolid, istumispadjad, vaibad jms). Lõpetati teavikute inventuur Prangli raamatukogus (teadaolevalt esmakordselt), kustutati aegunud, lagunenud ja kasutamiskõlbmatud teavikud ja sisestati kõik teavikud e-kataloogi. Loodi blogi aadressiga http://viimsiraamat.wordpress.com/.

2015. aasta, kui Viimsi raamatukogu tähistas 95. sünnipäeva, oli raamatukogule edukas. Kasvasid kõik lugejateeninduse arvnäitajad: lugejate arv tõusis 9,4%, külastuste arv 19,2% ja laenutuste arv 7,5%, millest võib järeldada, et Viimsi raamatukogu oli muutunud kohalike elanike  hulgas populaarseks kultuuri- ja haridusasutuseks. Viimsi raamatukogu osatähtsus kohalikus kultuurielus tõusis: suulisi üritusi korraldati 91, millest võttis osa 2612 inimest (kasv 343 osavõtjat, võrreldes aasta varasemaga).

 

Aastad 2011-2017
4. suvelugemise lõpetamine 2015. aastal
Aastad 2011-2017
Toitumisspetsialist Adik Levin 2015. aasta novembris õigest toitumisest kõnelemas

Tagamaks raamatukogutöö tõhusamat tegevuskorraldust mindi üle töökindlamale raamatukogude infosüsteemile RIKS. Moodustati 5-liikmeline Viimsi raamatukogu nõukogu, et tihendada koostööd valla asutuste ning aktiivsete lugejatega. Põhjalikult uuendati Viimsi, Randvere ja Prangli raamatukogude teavitusalast tegevust; paigaldati infoviidad Haabneeme ja Randvere teedele, Prangli raamatukogu seinale kinnitati välissilt, anti välja reklaam- ja infovoldikuid jms. Parandati Viimsi ja Randvere raamatukogude füüsilist keskkonda (lisavalgustus, konditsioneer tööruumi, sisustus, siseinfoviidad jms). Kasvas raamatukoguürituste külastatavus, mille tingisid hästi valitud teemad ja põnevad esinejad. Hästi võeti kogukonna poolt vastu Viimsi raamatukogu 95. sünnipäeva ürituste sari.

Aastad 2011-2017
Raamatukogu 95. sünnipäeva tähistamine

Kogude täiendamiseks osteti kõigile Viimsi rahvaraamatukogudele kokku 4778 eksemplari raamatuid (500 eksemplari rohkem kui 2014. aastal). Eriti jõudsalt kasvas teavikute arv Randvere raamatukogus, aruandeaasta lõpuks oli seal kokku 5229 eksemplari raamatuid (2014. aastal 3767 eksemplari).

Kuna Viimsi valla raamatukogudes loetakse palju perioodikaväljaandeid, arvestatakse nende tellimisel lugejate soovidega. 2015. aastal said Viimsi raamatukogud kokku 23 nimetust erinevat ajalehte ja 172 nimetust ajakirju (2014. aastal 122 nimetust).

2015. aasta oli Viimsi raamatukogule tulemuslik. Märgatavalt kasvasid lugejateeninduse arvnäitajad ja sisuline töö paranes. Viimsi raamatukogu muutus elanikkonna hulgas üha enam avatuks. Jätkuvalt oli raamatukogu strateegiliste eesmärkide teostamise suurimaks takistuseks ruumipuudus: uued teavikud ei mahu riiulitele, lugemissaalis napib lugejakohti, lastealal pole ruumi ürituste korraldamiseks, raamatukogusaal ei mahuta  üritustest osavõtjaid,  raamatunäituste alal pole turvaline eksponeerida kunstinäitusi, avaliku internetipunkti eraldatus lugemisalast, puuduvad lugejate individuaal- ja rühmatööruumid jne.

2016. aastal võeti esmakordselt valla ajaloos vastu Viimsi vallavolikogu määrusega  „Viimsi Raamatukogu arengukava 2016–2020“, mille põhieesmärkide saavutamise olulisemaid tegevusi on Haabneemes asuvale raamatukogule juba lähiaastatel uute, kaasaegsete ruumide ehitamine. Aasta jooksul loodi uus, atraktiivne Viimsi raamatukogu koduleht, millest kujunes peagi usaldusväärne infovärav kasutajaskonnale. Parandati Viimsi ja Prangli raamatukogude füüsilist keskkonda (lisariiulite paigaldamine Haabneemes ja uus kujundus ning mööbel Pranglis).

Viimsi raamatukogu kui kultuurikeskuse osatähtsus kasvas kogukonnale suunatud kultuurisündmuste korraldamise kaudu.

Aastad 2011-2017
Lugejatega kohtub kirjanik ja semiootik Valdur Mikita. 5. mai 2016.

Mitmekesistus ja kasvas teavikute kogu nii erinevat laadi kui eri keeltes teavikute komplekteerimise kaudu. Randvere raamatukogu jaoks oli oluline infograafika projekti lõpetamine: paigaldati kaua oodatud välissildid.

2017. aasta märtsis korraldati kohaliku omavalitsuse ja raamatukogu töötajatele seminar „Projekteerime 21. sajandi raamatukogu: ideed ja inspiratsioon“, mille võtmeesinejaks oli Helsingi Linnaraamatukogu direktor Tuula Haavisto. Töötati välja valla uue haruraamatukogu kontseptsioon Püünsi koolis (kooli- ja rahvaraamatukogu sümbioos) ning teostati kooli juurdeehituses raamatukogu projektlahendus. Püünsi harukogu avatakse 2018. aastal. Kirjanik Margus Saksatamme, raamatuillustraator Anni Mägeri ja Viimsi laste abil sai Viimsi raamatukogu maskoti Vimpsik.

Aastad 2011-2017
Viimsi Raamatukogu maskott Vimpsik

Kuna Haabneemes asuvale Viimsi Raamatukogule pole leitud võimalust ruumiprobleemide lahendamiseks, siis likvideeriti avalik internetipunkt ja loodi kolm arvutitöökohta vast avatud teabesaalis. Mainitud muudatuse tulemusel sai raamatukogu lisaruumi suletud hoidla tarbeks. Kahjuks on see ümberkorraldus lühiajaline leevendus raamatukogu ruumiprobleemile.

Kontaktivaba laenutus 30. aprillini Loe edasi

Kasutajatele
Lugejaks registreerimine, laenutamine, pikendamine, viivis, tagastuskast, tasulised teenused, raamatukogudevaheline laenutus, interneti ja WiFi kasutamine, erivajadustega lugeja

Raamatukogust
Dokumendid, ajalugu, statistika, kogud, raamatukogu nõukogu

Harukogud
Prangli harukogu
Püünsi harukogu
Randvere harukogu

Lingikogu
Andmebaasid, lugemissoovitused,
lastele, E-kataloog

Sotsiaalmeedias

Kontaktandmed
Viimsi Raamatukogu
Registrikood: 75021706
Randvere tee 9
Haabneeme alevik
74001 Viimsi
Telefon 56882673
Lasteteenindus 54004033

Kodulehtede tegemine aara.ee

Aastad 2011-2017

Aastad 2011-2017

2011 aasta ei toonud Viimsi raamatukogu jaoks hüppelist arengut

Aastad 2011-2017

www.viimsiraamatukogu.ee © 2021 Viimsi Raamatukogu »